ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020. június 03.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Hetényi Judit (továbbiakban: Szolgáltató/Megbízott), és a Szolgáltató által a www.smartva.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél/Megbízó/Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató/Megbízott és Ügyfél/Megbízó/Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.smartva.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató/Megbízott adatai:

Név: Hetényi Judit
Székhely és levelezési cím: Budapest 1046 Sporttelep u. 3. I./1.
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2020. 06. 03.
Nyilvántartási szám: 54881587
Adószám: 56246164-1-41
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Telefonszáma: +36304077199
Email cím: info@smartva.hu

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Munkakapcsolat a felek között, a weboldalon keresztül leadott, email-en írásban, vagy telefonon szóban történő megrendeléssel kezdődik, majd az első konzultáció után Felek a feladatot írásban rögzítik. Feladat egyeztetését követően megbízási szerződés kötése történik, és a szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre.  Megbízási Szerződés a Megbízó és a Megbízott közötti szolgáltatás igénybevételét, annak díját, körülményeit, módját, fizetési feltételeit, a kezdési és befejezési határidőket határozza meg írásban. Megbízási Szerződés melléklete az Adatkezelési Hozzájárulás, melyben Megbízó aláírásával hozzájárul adatai kezeléséhez.

A szerződő felek kijelentik, hogy a Megbízási Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény PTK 6:272 §  -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

Megrendelő megrendelésével elfogadja és tudomásul veszi az ÁSZF-t és Adatvédelmi Nyilatkozatot, illetve a megrendelni kívánt termék/szolgáltatás leírását.

2. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

  • Megbízott a Megbízási Szerződésben meghatározott feladatokat a szerződésben rögzített határidőig a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni.
  • Ha a megbízás teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja a Megbízottat a határidőre történő teljesítésben, haladéktalanul, írásban értesítenie kell Megbízót a késedelem várható időtartamáról és okáról.
  • Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.
  • Megbízó köteles Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és a szerződésszerű teljesítést elfogadni.
  • Megbízott köteles Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve előzetes egyeztetések alapján tájékoztatni, továbbá a megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesíteni.
  • Szerződő Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
  • Amennyiben Megbízottnak a jelen Szerződésben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül Megbízott rendelkezésére bocsátja.
  • Megbízott a jelen szerződés tárgykörébe eső feladatainak elvégzését köteles úgy megszervezni, hogy biztosítsa annak gazdaságos és gyors befejezését.

3. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Megbízott a megkötött szerződésben, további kiegészítő írásos egyeztetésben, meghatározott feladatait határidőre, maradéktalanul, a meghatározott követelményeknek megfelelően teljesíti.

Amennyiben Megbízott (bizonyíthatóan az önhibájából eredően) késedelmesen teljesít, továbbá Megbízott a Megbízót a várható késedelemről és annak okáról nem, vagy nem megfelelően tájékoztatta, Megbízott kompenzálás céljából 5 óra ingyen keretet biztosít további megbízás esetén Megbízó részére. Ha Megbízó nem él az ingyenes 5 óra kerettel, Megbízott vállalja a jelen szerződés egyszeri alkalommal fizetett megbízási díjának 15%-ig történő pénz visszatérítését. Az 5 óra ingyen keret maximum 2 hónapon belüli felhasználásra biztosított. Visszatérítés esetén Megbízó az átvett és teljesített feladatokat felhasználhatja.

Amennyiben Megbízó nem elégedett Megbízott által tejesített megbízással, Megbízott térítésmentesen korrekciót végez Megbízó részére a Megbízási Szerződésben feltüntetett feladatokra vonatkozóan, a feladatok teljesítésével töltött idő 50%-ig, de maximum 5 órában. Amennyiben Megbízó a korrekciót követően sem elégedett a Megbízási Szerződésben felsorolt feladatok teljesítésével, az egyszeri alkalommal fizetett megbízási díjának 20%-ig vállalja a Megbízott a pénz visszatérítést. Visszatérítés esetén Megbízó az átvett és teljesített feladatokat felhasználhatja. A minőségi kifogást konkrétumok megnevezésével legkésőbb 3 napon belül szükséges Megbízott részére írásban jelezni.

4. MUNKAMENET TÁJÉKOZTATÁS

Megbízott a megbeszélt időpontokban és módon jelentést tesz Megbízó felé a munka menetéről. Amennyiben kérdés és egyéb kérés merül fel, Felek azt írásban rögzítik. A feladat elvégzését követően Felek a Teljesítés Igazolás aláírásával, Megbízó a díj kifizetésével, Megbízott a kész anyag átadásával tekintik befejezettnek a megbízást.

5. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÓRÁK

Az ügyfélszolgálati rendes munkaidő: hétfő – péntek 9:00-17:00-ig .

Hétfő – péntek 17:00-9:00-ig, illetve szombat, vasárnap, ünnepnap csak sürgős esetben van rendelkezésre állás, kizárólag előre történt egyeztetés és megállapodás esetén. Ügyfélszolgálati időn túli munkavégzésre minden esetben felár kerül felszámításra. Ügyfélszolgálati idő után beérkező észrevételek, megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Általános ügyfélszolgálati időn túli munkavégzés: hétfő – péntek  17:00-9:00-ig illetve szombati nap. Ebben az esetben 2x szorzóval kerül elszámolásra a munkavégzés díja.

Munkaszüneti napokon, ünnepnapokon történő munkavégzés: ebben az esetben 2,5x szorzóval kerül elszámolásra a munkavégzés díja.

6. ÁRLISTA

Árak az ajánlattételt követően és szerződésben rögzítve kerülnek pontos meghatározásra. Megbízási Szerződésben részletezésre kerül a megrendelt szolgáltatás, teljesítés feltételei és az ár. A szerződésben nem részletezett feladatok elvégzésére felelősségvállalás nincs. Bármilyen módosítás írásban lehetséges.

7. MEGRENDELÉS

A weboldalon feltüntetett óradíjak a feladat elvégzéséhez szükséges munkaidőtől, feladat összetettségétől, rezsiköltségétől függ, ezért tájékoztató jellegű adatok. Eseti megbízási megrendelés munkaóráinak a számlázása a teljesítést követően történik 8 nap fizetési határidővel. Amennyiben Megbízó óracsomag-bérletet vásárol, azt előre átutalással egyenlíti. A  munkaóra állásáról Megbízott hetente tájékoztatást ad Megbízó részére. A számlázási adatokat a Megbízási Szerződés tartalmazza.

A megrendelés történhet: a weboldalon kapcsolatfelvételi gombra kattintással, elektronikus levél küldésével (info@smartva.hu), vagy telefonon. Megbízott a megrendelést és annak részleteit írásban igazolja vissza. Ezt követi szóbeli konzultáció, melynek időpontja ügyfélszolgálati időre esik. Amennyiben 7 munkanapon belül nem történik visszajelzés Megbízótól, a megrendelés törlésre kerül a kapcsolódó adatokkal együtt. Az első konzultációra nem kerül semmilyen díjazás felszámításra.

8. ELSZÁMOLÁS

Megbízó által delegált megbízás teljesítését Megbízott a teljesítéséhez szükséges időt, perc alapon számolja. Minden megkezdett munkavégzésre minimum 5 perc kerül felszámolásra. Igény szerint a munkamenet-elszámolás ellenőrzésére Toggl applikáció alkalmazása is lehetséges. Megbízott csak a nettó munkaidőt számolja el, tehát pl. ebédidő, technikai probléma elhárításának ideje nem kerülnek elszámolásra Megbízó felé.

Projektre vonatkozó megbízás fix, előre egyeztetett árazás történik, munkaidő elszámolás nincs ezekben az esetekben.

9. TITOKTARTÁS

Megbízott gondoskodik arról, hogy a feldolgozott feladatok, dokumentumok, illetve valamennyi információ, üzleti folyamat harmadik fél tudomására ne juthasson, továbbá minden olyan információt bizalmasan tartozik kezelni, mely számára a teljesítés során a tudomására jutott.

Szerződő felek figyelembe veszik az Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerinti adatvédelmi jogot és rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak.

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Havi 10 munkaóra alatti megrendelésnek a számlázása a teljesítést követően történik 8 nap fizetési határidővel a Megbízási Szerződésben feltüntetett bankszámlaszámra. A bérletes rendszer 8 napos fizetési határidős díjbekérővel kerül elszámolásra. Rendszeres megbízás esetén számlakiállítás minden hónap utolsó napján történik. 

Késedelmes fizetés esetén az előző számla kiegyenlítéséig további munkavégzés nem történik, illetve díjbekérő kiegyenlítését követően kezdődik csak meg a munkavégzés.

11. SZOLGÁLTATÓ ÉS MEGBÍZÓ JOGVISZONYA

Az ebben a szerződésben foglaltak nem teremtenek alkalmazotti munkaviszonyt Szolgáltató és Megbízó között.  Szolgáltató a szerződést a saját eszközeivel, a saját birtokában lévő munkavégzési helyen teljesíti az általa meghatározott munkarendben, amelyet Megbízó nem befolyásol. Szolgáltató nem köt szerződés(ek)et Megbízó számára, és Szolgáltató felelős a saját adóterheinek viseléséért.  Szolgáltató és Megbízó megállapodik, hogy  Szolgáltató a szerződés időtartama alatt szerződéses vállalkozónak minősül.

12. VIS MAIOR ESETEK

Felek vis maior (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. A vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére, vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.